Dansk Jazzmusikerforening

Foreningens Vedtægter

Download pdf

§1

1.1

Foreningens navn er DANSK JAZZMUSIKER FORENING (DJF).

1.2

Foreningens engelske navn er The Danish Jazz Musicians' Society.

1.3

Foreningens hjemsted er København.

§2

2

Foreningens formål er - som kulturel organisation – på landsbasis at fremme kendskabet til jazz og dermed beslægtede musikformer, at søge dansk musik dækkende præsenteret og publiceret såvel her som i udlandet, at medvirke til den bedst opnåelige uddannelse for områdets udøvere, at skabe et frugtbart samarbejde mellem medlemmerne - samt i det hele taget at tilstræbe de rigest mulige udfoldelsesvilkår.

§3

3

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue, og ingen andre har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

§4

4.1

Som medlem kan optages enhver, der udøver jazz eller dermed beslægtet musik. Medlemskab kan ikke gøres betinget af eller udelukke tilhørsforhold til andre organisationer.

4.2

Bestyrelsen, der så vidt muligt bør være landsdækkende, afgør ved almindelig flertalsbeslutning ethvert spørgsmål om optagelse eller eksklusion af medlemmer. Dog kan ingen beslutning om optagelse eller eksklusion gyldigt træffes med mindre fire af bestyrelsens medlemmer er til stede.

4.3

Bestyrelsens afgørelser efter stk. 2 kan indankes for generalforsamlingen.

§5

5.1

Generalforsamlingen har inden for de ved lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser den højeste myndighed i foreningen.

5.2

Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel fra indkaldelsens dato at regne.

5.3

I indkaldelsen til enhver generalforsamling skal dagsordenen angives. Såfremt der foreligger forslag, til hvis afgørelse der kræves kvalificeret majoritet, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

5.4

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Generalforsamlingen afholdes enten i København eller Ĺrhus.

5.5

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en generalforsamlings, bestyrelsens eller revisors beslutning. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af medlemmer, der tilsammen udgør mindst en tiendedel af det samlede antal medlemmer.

5.6

Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den l. april.

§6

6

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Eventuelt indkomne forslag
  7. Eventuelt

§7

7

Foreningens afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning kræves af et eller flere medlemmer.

§8

8.1

Ethvert medlem er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt vedkommende har betalt sit medlemskontingent.

8.2

Ethvert medlem, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, har én stemme. Der kan Køb Cialis stemmes ved fuldmagt.

8.3

Foreningens bestyrelse har ret til at beslutte, at andre kan overvære generalforsamlingen som observatører med eller uden taleret, men altid uden stemmeret.

§9

9.1

Alle på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, for så vidt vedtægterne ikke kræver kvalificeret flertal.

9.2

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller om foreningens opløsning kræves, at medlemmer svarende til mindst en tredjedel af det samlede antal stemmer i foreningen er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at beslutningen tiltrædes af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer.

9.3

Hvis forslaget er vedtaget med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer ved en generalforsamling, hvor mindre end en tredjedel af det samlede antal stemmer i foreningen er repræsenteret, indkaldes inden tre uger til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal uden hensyn til antallet af repræsenterede stemmer.

§10

10

Bestyrelsen udsender senest 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse referat til medlemmerne.

§11

11.1

Bestyrelsen, der består af 7 medlemmer og to suppleanter, vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

11.2

Genvalg kan finde sted.

11.3

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.

11.4

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme udslaget.

11.5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.

§12

12.1

Bestyrelsen udfærdiger referater af sine møder.

12.2

Bestyrelsen kan nedsatte udvalg til behandling af særlige spørgsmål. Der kan i sådanne udvalg deltage medlemmer uden for bestyrelsens kreds.

12.3

Bestyrelses- og udvalgshverv er ulønnede, medmindre generalforsamlingen ved almindelig flertalsbeslutning træffer anden bestemmelse.

§13

13

Bestyrelsen tegnes af formanden og to andre medlemmer af bestyrelsen i forening.

§14

14.1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

14.2

Bestyrelsen udarbejder foreningens regnskab, indeholdende resultatopgørelse og status og udfærdiget i overensstemmelse med god regnskabsskik, og forelægger det for foreningens generalforsamling til godkendelse.

14.3

Hvis der er modtaget støtte, som kræver særlig revision, indsendes regnskabet i god tid inden årets generalforsamling til en ekstern revisor, der efter endt revision forsyner det med en revisionspåtegning og -beretning.

14.4

Bestyrelsen foretager rettidig aflæggelse af regnskab til evt. støttegivere som kræver dette.

§15

15.1

Såfremt foreningen opløses, vælger generalforsamlingen en eller flere likvidatorer til at forestå afviklingen.

15.2

I fald der efter afviklingen måtte være midler i behold, bør disse søges anvendt til fremme af de i §2 nævnte formål.